Publicador de continguts

ACC.2024-001 CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DURANT L’ESDEVENIMENT D’ACCESSIBILITAT (PARC DE LA MAR - 18 DE MAIG DE 2024)

CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DURANT L’ESDEVENIMENT D’ACCESSIBILITAT (PARC DE LA MAR - 18 DE MAIG DE 2024)

Núm. d’expedient: ACC.2024-001

L'Ajuntament de Palma, a través del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat, en l'exercici de les seves competències, i amb la col·laboració de diverses associacions de persones amb discapacitat, organitza pel dia 18 de maig de 2024 una jornada d’activitats lúdiques i esportives amb l’objectiu de sensibilitzar i visibilitzar els drets de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat universal. Es per aquest motiu que sorgeix la necessitat de la contractació d’un servei d’assistència sanitària per qualsevol incidència que es pugui ocasionar durant la jornada.

1).- Objecte del contracte:

L'objecte del contracte és disposar de servei d’assistència sanitària durant l’esdeveniment lúdic esportiu que es durà a terme a Palma el 18 de maig de 2024, dotat amb una ambulància tipus B amb un recurs de suport vital bàsic i un equip de primers auxilis.

2).-Tipus de contracte: Servei

3).- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor.

4).- Criteris de puntuació: Únic criteri, econòmic

5).- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001.

6).- Especificacions tècniques per a la execució de la prestació:

Les característiques generals a tenir en compte seran:

- Ambulància assistencial tipus B: Estan destinades a proporcionar suport vital bàsic i atenció sanitària inicial.

- Identificació exterior que permeti distingir clarament que es tracta d'una ambulància, mitjançant la inscripció de la paraula «Ambulància» darrere i davant. La inscripció davantera es realitzarà en sentit invers perquè pugui ser llegit per reflexió.

- Senyalització lluminosa i acústica de preferència de pas ajustada al que es disposa a la reglamentació vigent.

- Vehicle:

o Vehicle amb potència fiscal, suspensió i sistemes de fre adaptats a la reglamentació vigent per al transport de persones.

o Fars antiboira anteriors i posteriors.

o Indicadors intermitents de parada.

o Extintor d'incendis, d’acord al que es disposa en la reglamentació vigent.

o Pneumàtics d'hivern, o en defecte d'això cadenes per a gel i neu, almenys per al període comprès entre novembre i març, tots dos inclosos.

o Eines per a l'atenció del vehicle.

o Senyals triangulars de perill.

- Cèl·lula sanitària:

o Llunes translúcides. En el cas dels vehicles de transport col·lectiu podran optar per un altre dispositiu que asseguri eventualment la intimitat del pacient.

o Climatització i il·luminació independents de les de l'habitacle del conductor.

o Mesures de isotèrmia i insonorització aplicades a la carrosseria.

o Revestiments interiors de les parets llisos i sense elements tallants i sòl antilliscant, tots ells impermeables, autoextingibles, rentables i resistents als desinfectants habituals.

o Porta lateral dreta i porta posterior amb obertura suficient per a permetre el fàcil accés del pacient.

o Armaris per a material, instrumental i llenceria.

o Orinal i ampolla irrompibles.

- Compliment de la norma UNE-EN 1789:2021.

- Les ambulàncies hauran de disposar de dispositius de transmissió de dades i localització GPS amb el seu Centre de Coordinació d'Urgències (CCU). S’haurà de garantir en tot moment la comunicació de la localització del vehicle amb el Centre de 

Gestió del Trànsit corresponent, bé per comunicació directa des del vehicle o bé des del citat centre.

- Les ambulàncies hauran d’estar equipades amb el material necessari per a la realització del servei. Aquest material no podrà estar obsolet, en mal estat ni romput.

- Exigències d’homologació del vehicle: Aquestes exigències son les que venen recollides al Reglament (UE) 2017/1347 de la Comissió, de 13 de juliol de 2017 sobre l'homologació de tipus dels vehicles de motor pel que fa a les emissions procedents de turismes i vehicles comercials lleugers.

- Assegurances obligatòries: L’empresa adjudicatària haurà de disposar en tot moment de les assegurances corresponents al vehicle i personal al servei de l’empresa obligatòries segons la normativa vigent.

- Dotació de personal:

o Un conductors en possessió del títol de formació professional de tècnic en emergències sanitàries previst al Real Decret 1397/2007 de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Emergències Sanitàries i es fixen els seus ensenyaments mínims ò el corresponent títol estranger homologat.

o Un altre tècnic en emergències sanitàries amb funcions d’ajudant i que ostenti la mateixa titulació anterior.

7).- Òrgan de contractació: Regidoria d’Infraestructures i Accessibilitat.

8).- Pressupost màxim de licitació: 280€ (exempt d’IVA)

9).- Termini d'execució del contracte: el 18 de maig de 2024, en horari de matí, al Parc de la Mar

10).- Responsable del contracte: Cap del Servei d’accessibilitat, control i ocupació de la via pública per obres - 971 764 800

11).-Termini de garantia: No se n'estableix.

12).- Presentació de l'oferta: 

L’oferta s’ha d’enviar a les adreces de correu electrònic següents del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma): accessibilitat@palma.cat i serveiadministratiu@palma.cat

El correu electrònic ha d’estar identificat amb:

a) Indicació de la licitació a què es concorre

b) Nom i llinatges o raó social de l’empresa licitadora

c) NIF

d) Nom i els llinatges del representant, si escau.

e) Els números de telèfon i de fax

f) L’adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.

13).- Documentació a presentar:

a. Oferta econòmica

b. Declaració Responsable de compliment dels requisits establerts per a la execució de la prestació objecte d’aquest contracte

c. Annexos firmats electrònicament, en cas de resultar adjudicatari.

14).- Documents que s’annexen:

- Model de declaració responsable a emplenar pel licitador

- Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI).

15).- El termini de presentació: fins el dia 6 de maig a les 14:00.

16).- Forma i condicions de pagament del preu:

Presentant una única factura al final de la prestació, expedida per l’entitat i conformada

pel responsable del contracte, abans del 30 de novembre de 2024.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei d’accessibilitat, control i ocupació de la via pública per obres a través del correu electrònic accessibilitat@palma.cat o telèfon 971 764800. Ext. 5159

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

ACC.2024-001

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

30/d’abr./2024

Dades específiques Licitacions en curs

Data Inici presentació d'Ofertes:

30/04/2024

Data Fi presentació d'Ofertes:

06/05/2024

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data darrera modificació: 6 de maig de 2024