Publicador de continguts

EDIFICIS 2023-002 CONTRACTE D’OBRA PER LA REPARACIÓ DELS MURS DE L’ESTADI LLUÍS SITJAR.

EDIFICIS 2023-002 CONTRACTE D’OBRA PER LA REPARACIÓ DELS MURS DE L’ESTADI LLUÍS SITJAR.
L’antic estadi Lluís Sitjar, està situat al carrer Ramon Picó i Campanar, 9, 07011 Palma, Illes Balears. Els tancaments de la parcel•la orientats cap als carrers són dos. Un tram situat a la plaça de Barcelona i un altre tram situat al carrer de Ramon Picó i Campamar, 9, 07011 Palma, Illes Balears.
La referència cadastral del immoble és el següent:
Plaça Barcelona, 15, 07011 Palma (Illes Balears): 9215704DD6891E0001LQ
Els murs de tancaments del camp Luís Sitjar situats a la Plaça de Barcelona, es compon d’un tram de 84 metres lineals de tancament. Hi ha una porta metàl•lica de mides 3.63 x 3.5 metres en tram de tancament. Els murs són d'una alçada mitjana de 4.00 metres i tenen un gruix de 30 cm. Els murs estan compostos per mamposteria de marès de 25 cm de gruix amb juntes de morter de ciment mallorquí. Els revestiments del mur són de morter de ciment de 2,5 cm de gruix, amb acabat de pintura. S'observen despreniments dels revestiments de morter de ciment amb el marès per la pèrdua d'adherència entre els dos materials. S'observen taques de floridura a la part superior dels murs. S'hi observa fissuració generalitzada del revestiment del mur. Tots els murs estan pintats amb grafits. S'observen humitats a la part inferior dels murs que arriben a una alçada de 30 cm aproximadament. S'observen 16 unitats d’ancoratges metàl•lics amb oxidació, instal•lats a la part superior dels murs, utilitzades per a la instal•lació de cartells publicitaris. Els murs de tancaments del camp Luís Sitjar situats al carrer Ramon Picó i Campamar, es componen de dos trams. Un primer tram de 13 metres de longitud i una alçada de 2,15 metres amb una tanca a la part superior de malla electrosoldada i un segon tram de 121,5 metres de longitud amb una alçada mitjana de 4,05 metres. Hi ha diverses portes metàl•liques de mides 4,65 x 3,65 m., 1,2 x 2,1 m, 0,8 x 2,1 m. Els murs són d'una alçada mitjana de 4,05 metres i tenen un gruix de 30 cm. Els revestiments del mur són de morter de ciment de 2,5 cm de gruix, amb acabat de pintura. S'observen despreniments dels revestiments de morter de ciment amb el suport per la pèrdua d'adherència entre els dos materials. S'observen taques de floridura a la part superior dels murs. S'observa fissuració a zones localitzades del revestiment del mur. Tots els murs estan pintats amb grafits. Hi ha un sòcol a la part inferior del mur d'1 metre d'alçada de morter de ciment raspat, amb una motllura amb bisell a la part superior del mateix material que el sòcol. S'observen humitats a la part inferior dels murs que arriben a una alçada de 30 cm aproximadament. S'observen 5 nínxols al mur, probablement d'antics accessos tapiats, amb maó ceràmic massís.
Es proposa la retirada dels ancoratges metàl•lics, la demolició del revestiment actual en mal estat, executar un revestiment nou de morter amb base de calç, per als murs de tancaments del camp Luís Sitjar situats a la Plaça de Barcelona. Es proposa la reparació amb morter acrílic i malla de fibra de vidre a les zones amb despreniments, imperfeccions i fissures, escatat de tota la superfície del tancament i el decapat i pintat amb esmalt de les porta metàl•liques , per als murs de tancaments del camp Luís Sitjar situats al carrer de Ramon Picó i Campamar.

Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
1).- Objecte del contracte: Contracte d’obres de reparació dels murs de tancament de la parcel•la.
2).- Tipus de contracte: OBRA
3).- Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor
4).- Criteris de puntuació: Únic criteri, econòmic. 
S’adjudicarà a l’oferta del preu total (inclòs IVA) més avantatjós per l’Ajuntament de Palma tenint en compte les especificacions tècniques. 
En el preu ofert estirà inclòs:
- La repercussió dels mitjans de seguretat i salut a cada una de les partides que conformen el pressupost. 

5).- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001
Es considerarà baixa desproporcionada aquella a la qual l’ import ofert sigui inferior en 20 punts percentuals a l’import mitjà de totes les ofertes admeses.

6).- Especificacions tècniques de la prestació: 
El present contracte menor consisteix, en general,  en la reparació dels tancaments de la parcel.la de l’antic estadi del Lluís Sitjar. Un tram situat a la plaça de Barcelona i un altre tram situat al carrer de Ramon Picó i Campamar, 9, 07011 Palma, Illes Balears.
 Més concretament, les actuacions consisteixen en:
-    Plaça de Barcelona:
o Actuacions prèvies a la demolició.
o Retirada dels ancoratges metàl•lics.
o Demolició del revestiment actual del tancament.
o Executar un revestiment nou de morter amb base de calç al tancament.
o Transport de residus procedents de la demolició. La gestió dels residus procedents de la demolició anirà a càrrec del Departament d’Infraestructures.
-    Carrer de Ramon Picó i Campamar
o Actuacions prèvies a la demolició.
o Reparació amb morter acrílic i malla de fibra de vidre a les zones amb despreniments, imperfeccions i fissures del tancament.
oEscatat de tota la superfície del tancament, per eliminar graffittis.
o Decapat i pintat amb esmalt de les porta metàl•liques.
o Transport de residus procedents de la demolició. La gestió dels residus procedents de la demolició anirà a càrrec del Departament d’Infraestructures.

S’adjunten els amidaments d’aquesta actuació amb les partides previstes.

7).- Òrgan de contractació: Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat.

8).-Pressupost màxim de licitació: 38.395,94 € (IVA exclòs). 

9).- Termini de durada:
- Redacció del Pla de seguretat de l’obra: 3 setmanes des de l’adjudicació del contracte.
- Obres de reparació: A iniciar 1 setmana des de la recepció de l’autorització del Pla de Treball. Durada: 8 setmanes.

10).-Lloc de prestació: Carrer Ramon Picó i Campanar, 9, 07011 Palma, Illes Balears.

11).- Responsables del contracte: Rubén Ocete Expósito, Tècnic del Servei d’Edificis Municipals i Centres Escolars del Departament d’ Infraestructures i Accessibilitat.- Telèfon de contacte 971 764800, extensió 5177 i Urbano Sánchez-Pastor Dotor, cap del Departament d’Infraestructures i Accessibilitat.

12).- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra

13).- Forma de pagament del preu: Es farà sobre una única factura al final de la prestació.

14).-Lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents:
A l’oferta s’ha de presentar:
-Amidaments i pressupost: s’ha d’aplicar el preu unitari a cada una de les partides, indicant l’import de la partida (import=unitats x preu unitari).
-Full de resum de pressupost, amb:
ol’import de cada capítol resultant de la suma de les partides de cada capítol
-Document de declaració Responsable i declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). 
-El licitador ha d'omplir el model de declaració responsable i el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos que s'adjunta com a annex en el supòsit de resultar adjudicatari. Aquest document es presentarà signat digitalment.

L’oferta s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat  del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma). 

El correu electrònic ha d’estar identificat amb:

a).-indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l’empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon i de fax
f).- L’adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.

15).-Documents que s'annexen:
-Model de declaració responsable a omplir pel licitador.
-Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI).
-Fotografies dels tancaments de la parcel.la.
-Plànol cadastral.
-Estat d’amidaments de la intervenció on el licitador ha d’introduir els preus unitaris per a cada una de les partides.
-Model del Resum del pressupost, a emplenar pel licitador, en funció de la seva oferta.

16).-Termini de presentació: fins el dia 30 de novembre del 2023 a les 14:00.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Departament d’Infraestructures al telèfon 971 764800 -  Extensió 5177.

17).-  L’autorització de la despesa i l’adjudicació del contracte queda subjecta a la condició suspensiva de la disposició de crèdit suficient i adequat de l’exercici d’execució.

Palma, 16 novembre de 2023

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

EDIFICIS 2023-002

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

16/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

16/11/2023

Data Inici presentació d'Ofertes:

16/11/2023

Data Fi presentació d'Ofertes:

30/11/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions