Publicador de continguts

EM 2024-004 CONTRACTE MENOR D'OBRA PER A L'ADEQUACIÓ DE LES NOVES OFICINES DE POLÍGONS INDUSTRIALS a Son Castelló

EM 2024-004 CONTRACTE MENOR D'OBRA PARA L’ADEQUACIÓ DE LES NOVES OFICINES DE POLÍGONS INDUSTRIALS a Son Castelló
Es fa necessari l'habilitació  de l’antic local del parc de bombers de Son Castelló, per allotjar les noves dependencies de la Direcció General de Polígons Industrials en el polígon de Son Castelló.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
1).- Objecte del contracte: Contracte d'obra menor per a l'adequació de les noves oficines dePolígons Industrials a Son Castelló 
2).- Tipus de contracte: OBRA 
3).- Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor
4).- Criteris de puntuació: Es tindrà en compte l’oferta més avantatjosa d’acord a les especificacions tècniques del punt 6), pel pressupost màxim de licitació, que ha de ser inferior a 40.000 € + IVA  (48.400  €, I.V.A inclòs).
5).- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001
Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l’ import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l’ import mitjà de totes les ofertes admeses.
6).- Especificacions tècniques de la prestació: Segons pressupost adjunt.
7).- Òrgan de contractació: Departament d’Infraestructures, Accessibilitat i Polígons industrials
8).-Pressupost màxim de licitació: 48.399 € (I.V.A inclòs) sense tenir l’Ajuntament l’obligatorietat d’esgotar aquest import que anirà en funció de les unitats ofertes dels diferents licitadors i les necessitats de l’Ajuntament.
9).-Termini d’execució del contracte: 2 mesos (8 setmanes).
10).-Lloc de prestació: Nova Oficina Polígons Industrials de Son Castelló. (C/ Gremi Picapedrers 1, 07009, Palma.
11).- Responsables del contracte: Urbano Sánchez-Pastor Dotor,Cap del Departament d’Infraestructures, Accessibilitat i Polígons industrials. 971 764800.
12).- Termini de garantia: 1 any
13).- Forma de pagament del preu: una única factura
14).-Lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents:
L’oferta s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat  del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma). 
15).-Condicions d'admissió
El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.

Capacitat d'obrar - La signatura del model de model de declaració responsable, justificarà amb caràcter previ que l'empresari compleix els requisits de capacitat d'obrar, capacitat de contractar, estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, no estar culpable en incompatibilitats i prohibicions de contractar. Per al cas d'empreses estrangeres declaració de sotmetiment a la legislació espanyola.
L’oferta s’ha de presentar conforme l’annex V. Indicant el preu total de l’oferta amb el 21% de IVA inclòs. En el preu es tindrà en compte tot inclòs a preu tancat.
Tots els documents hauran de presentar-se signats electrònicament.
El correu electrònic ha d’estar identificat amb:
a).-Indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l’empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon i de fax
f).- L’adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
16).-Documents que s'annexen:

1. ANNEX I AMIDAMENTS
 2. ANNEX II PLANOLS ZONA ACTUACIÓ
3.  ANNEX III DECLARACIO RESPONSABLE CONTRACTISTA-INFRAESTRUCTURES
4. ANNEX IV DACI-INFRAESTRUCTURES (Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos a emplenar pel licitador).
5. ANNEX V MODEL OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS D´ADJUDICACIÓ DE FORMA AUTOMATICA
17).-Termini de presentació: (15 dies naturals) fins al dia 24 de maig de 2024 a les 14:00h.
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Departament d’Infraestructures al telèfon 971 764800 Ext 5057.
Palma, 09 de mayo de 2024

 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

EM 2024-004

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

09/de maig/2024

Dades específiques Licitacions en curs

Data Inici presentació d'Ofertes:

09/05/2024

Data Fi presentació d'Ofertes:

24/05/2024

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data darrera modificació: 24 de maig de 2024