Publicador de continguts

PARCS I JARDINS 2023-002 SUBMINISTRAMENT ANEMÒMETRES

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE 3 UNITATS D’ANEMÒMETRE ULTRASÒNIC, 3 GESTORS ENERGÈTICS (EDS LINE) I 1 PLUVIÒGRAF

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’objecte del contracte és l’adquisició dels següents instruments meteorològics:
•3 Unitats d’Anemòmetre ultrasònic amb sortida MODBUS-RTU sobre BUS RS-485-19200, sin paridad, 8 bits (8N1) i cable de connexió de 10 metres. Les unitats han de ser compatibles amb el Sistema de Gestió Energètica Integrat (SGEi) de l’Ajuntament de Palma (Circutor PowerStudio Scada DeLuxe) mitjançant un driver especific.
•3 Gestors energètics (EDS LINE) amb el mòdul d’expansió 3G/GPRS pel Sistema de Gestió Energètica Integrat (SGEi) de l’Ajuntament de Palma (Circutor PowerStudio Scada DeLuxe).
•1 Pluviògraf.
L'adjudicatari tindrà l'obligació de realitzar una sessió de formació (d’1 hora aproximada) als empleats públics que designin els serveis municipals, per al correcte aprenentatge de la seguretat, el funcionament i manteniment bàsic dels instruments; aquesta sessió pot ser realitzada per videoconferència.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
El Servei de Parcs i Jardins ve realitzant el seguiment dels efectes dels fenòmens meteorològics adversos (FMA) sobre l’arbrat, per a poder avaluar els danys produïts i controlar a futur els danys produïts al patrimoni arbori de la ciutat per aquests esdeveniments climàtics extrems.
El control de les actuacions s’inicia mitjançant la lectura d’un anemòmetre situat al carrer Antoni Maura quan les lectures de velocitat de vents superen els 65 km/h; en aquests casos l’instrument envia immediatament una alerta al Servei que posa en marxa un protocol d’actuació per garantir la seguretat dels ciutadans, reduint els efectes que es puguin derivar de la caiguda sobtada d’arbrat degut a caps de fibló, o fortes ràfegues de vent.
El fet de disposar només d’un anemòmetre a la ciutat fa que no es puguin activar els protocols d’actuació per emergències meteorològiques de manera adequada, ja que només es té  una dada de referència a tot el municipi; de fet el passat diumenge 27 d’agost el temporal “Betty” es va poder constatar segons dades de Meteobal que a alguns indrets del municipi es varen superar ratxes de vent de 100 km/h, mentre que l’anemòmetre municipal només va enregistrat 59,1 km/h, i per tant no es varen notificar alertes als mòbils corporatius.
Per la qual cosa es considera justificat l’interès general el poder disposar de més anemòmetres situats a altres indrets del municipi que reportin dades addicionals de ratxes de vent i pluviometria, i que permetin activar els protocols d’actuació amb major celeritat i precisió. La disposició d’aquests instruments meteorològics permetrà obtenir dades acurades del nivell d’alerta en que ens trobam de manera local, i donar una resposta ràpida i senzilla a una necessitat immediata prèvia a la temporada de tempestes i DANAS que es poden produir els pròxims mesos i a futur.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
Característiques tècniques mínimes de cada element:

A)Anemòmetre
Anemòmetre de precisió amb carcassa d'alumini anoditzat IP66 amb revestiment anticorrosió per a garantir la màxima resistència i durabilitat en ambients marins. L'anemòmetre ha de complir amb la certificació militar MIL-STD-810G MÈTODE 509.6, que garanteix la seva resistència a la corrosió per boira salina.

B)Gestor energètic (EDS) + Mòdul expansió 3G/GPRS
Line-EDS-PS, Gestor energètic amb PowerStudio i servidor web integrat
Codi: M61095.
Protocol: Modbus (Circutor + generic) | XML
Modbus genèric: 1
Software integrat: PowerStudio o equivalente
Comunicacions: Ethernet | Wi-Fi | RS-485 | Bus-Line
Sortida Transistor: 2
Fixació: Carril DIN

C)Pluviògraf: de 200 cm2 de superfície amb resolució de 0,1mm i escala de 0mm fins 10mm.
Medició: 80mm/ 10 mm  
Capacitat del recipient col•lector: 10l
Capacitat total de precipitació:500 mm precipitation quantity
Superfície de recepció:200 cm³ measuring cylinder WMO standard
Precisió:± 50 s/ dia
Resolució:0.1 mm/ 0...10 mm
Escala: 0.05 mm
Dimensions:H 1200 mm
Tapa Superior: Ø 420 mm
Carcassa: Ø 302 mm
Material carcassa: zinc plate • RAL 7038 (agate-grey) • polystyrene acc. to DIN 58667
Peso: 21 kg
Sistema d’enregistrament i enviament de dades sense energia auxiliar
Dispositiu de dades compatible amb Modbus RTU

Condicions:

-Els materials dels elements, hauran de complir totes les normatives i reglamentacions espanyoles o comunitàries d’aplicació.
-Serà compatible amb sistema Line-EDS amb Webserver integrat, incorporat comunicacions Wi-Fi, amb ports ethernet i RS-485 per a la lectura i configuració de qualsevol equip connectat, i adquisició de dades (SCADA).
-Haurà d'estar correctament precintat i llest per a ser instal•lat.

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT:
En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es qualifica de menor ja que el valor estimat del contracte, calculat de conformitat amb l´article 101 d’aquesta llei, es inferior a 15.000 €, IVA exclòs.
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor.
Criteris de puntuació: Es tindrà en compte l’oferta més avantatjosa d’acord a les especificacions tècniques del punt 6), pel pressupost màxim de licitació de 14.822,50 €   (I.V.A inclòs ).
D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
L’òrgan de contractació competent és la regidora de l’Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 05/07/2023.

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
Aquest contracte té un valor estimat de 12.250,00 € sense IVA, d’acord amb l’art. 101 la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:
Nº d’elements                                  Preu unitari    Valor Estimat del Contracte    IVA (21%)
Anemòmetre                                        3,00    2.500,00€    7.500,00 €    1.575,00 €
Servidor de dades + Mòduls 3G-4G    3,00      750,00 €    2.250,00 €      472,55 €
Pluviògraf                                            1,00    2.500,00 €    2.500,00 €      525,00 €

TOTAL                                                                                 12.250,00 €                  2.572,50 €

El pressupost base de licitació del contracte ascendeix a DOTZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS (12.250,00 €), més DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2.572,50 €) en concepte de IVA (21%), el que fa un total de CATORZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS, IVA INCLÒS (14.822,50 €).

8. TERMINI D’EXECUCIÓ: Una vegada adjudicat el contracte, l’adjudicatari haurà de subministrar el material amb un termini de 1 mes, a comptar des del següent al de la pràctica de la notificació del Decret d’encàrrec.

9. LLOC DE PRESTACIÓ:
El lliurament dels instruments es farà a les dependències municipals de Son Pacs, camí dels Reis, 400 (07120) Palma, on es farà una comprovació del correcte funcionament.
Per a la correcta comprovació del funcionament, l’adjudicatari impartirà una sessió formativa d’1 hora de duració aproximada que es podrà realitzar en REMOT per videoconferència. A l'efecte de fixar el dia i hora en què es farà la jornada, l'adjudicatari es coordinarà amb el responsable del contracte i com a màxim després dels 15 dies de lliurament dels instruments.

10. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA són els següents:
L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça electrònica serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, CP07120 Palma).
El correu electrònic ha d'estar identificat amb:
     Indicació de la licitació a què es concorre
     Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora
     NIF
     Nom i els llinatges del representant, si escau.
     Els números de telèfon i de fax
     L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable i la DACI que s'adjunten com a annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.
Documents que s'adjunten:
Model de declaració responsable (Annex III) a emplenar i a aportar degudament signat pel licitador juntament amb l'oferta.
Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) (Annex IV) a emplenar ia aportar degudament signat pel licitador juntament amb l’oferta.
Memòria Justificativa del Contracte Menor.
Plec d'especificacions tècniques per al contracte menor.
El termini de presentació: fins el dia 30 de Novembre de 2023 a les 14:00

11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Manel Garcia Ramis, cap de Servei de Parcs i Jardins del Departament d’ Infraestructures i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma - 971 764800.

12. TERMINI DE GARANTIA:
El termini de garantia serà de 2 anys, comptat des de la recepció del subministrament

13. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:
No és necessari constituir garantia definitiva, d'acord amb l'art. 153 en relació amb el 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

14. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
Presentant una única factura, una vegada s’hagi subministrat el material, expedida per l’entitat i conformada pel responsable del contracte.

Palma, a la data de la signatura electrònica

El responsable del contracte

Manel Garcia Ramis
Cap de Servei de Parcs i Jardins


D’acord
La regidora de l’Àrea
d’Infraestructures i Accessibilitat
p.d. Decret de batlia núm.12178, de 22/06/2023
(BOIB núm. 89, de 01/07/2023)
Belén  Soto Mateu
p.d. Decret de batlia núm. 11880, de 19/06/2023
(BOIB núm. 84, de 22/06/2023)

 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

PARCS I JARDINS 2023-002

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

26/d’oct./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data Inici presentació d'Ofertes:

26/10/2023

Data Fi presentació d'Ofertes:

30/11/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions