Publicador de continguts

Abonament de taxes per participar en processos selectius de l'Ajuntament de Palma

Pel que fa a la presentació de documentació relativa als processos selectius convocats per l'Ajuntament de Palma, s'informa que es poden presentar en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. Els empleats de les administracions públiques estan obligats a relacionar-se amb elles electrònicament (art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú)

Els documents presentats de manera presencial davant les administracions públiques seran digitalitzats, d'acord amb el que preveu l'article 27 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, per l'oficina d'assistència en matèria de registres en què s'hagin presentat i els originals es retornaran a l'interessat, sense perjudici dels supòsits en què la norma determini la custòdia per part de l'Administració dels documents presentats o sigui obligatori presentar objectes o documents en un suport específic no susceptibles de digitalització.

Les persones interessades són les responsables de la veracitat dels documents presentats en les diverses fases del procediment selectiu, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, esmentada.

QUI POT SOL·LICITAR-HO:

Persones aspirants als processos selectius de l'Ajuntament de Palma. Els organismes autònoms estableixen procediments propis per als seus processos selectius.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Sol·licitud model normalitzat establert a l'efecte.
  • A més dels requisits establerts a cada convocatòria, s'haurà d'acompanyar de:
    • Documentació acreditativa del requisit de titulació.
    • Documentació acreditativa del nivell de català. Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent, homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé, expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.
    • El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada. Els drets d'examen seran abonats per les persones interessades en el termini d'admissió d'instàncies.

PREU I FORMA DE PAGAMENT:

Pel que fa a l'abonament de les taxes establertes a l'ordenança fiscal municipal on es regula la taxa per optar a proves de selecció de personal Concepte 310,03 , publicada al BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018, les tarifes seran les següents:

A1, A2: 26,52€
B : 21,22€
C1: 15,91€
C2: 13,79€
AP: 10,61€

En el cas d'esser exclosos de la convocatoria, la quota se reduira el 50%.

Persones amb dret a la reduccióRequisits% de reducció

Joves (fins a 26 anys) en situció d'atur

Aturats de llarga duració (més d'un any)

Aturats de més de 45 anys

Que els aspirants figurin com a demandants d'ocupació durant un termini de, al manco, 1 mes abans de la data de publicació de la convocatòria i que, en el darrer any, no consti que l'aspirant hagi rebutjat una oferta de treball adequat ni s'hagi negat a participar, llevat de causa justiticada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.

La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà a l'oficina del Servei Públic d'Ocupació.

100%

Persones considerades amb falta de recursos pelsServeis Socials de l'Ajuntament de Palma o dequalsevol altra Administració Pública.

La certificació relativa a la condició de persona sense recursos, se sol·licitarà alsServeis Socials de l'Ajuntament. En el cas que hagi estat emesa per una altraAdministració Pública, l'haurà d'aportar la persona interessada.

100%

L'Abonament es farà a través de qualsevol oficina de les entitats col·laboradores, (BANKIA, CAIXABANK, Banca March, BBVA i Banco Santander), mitjançant targeta bancària o internet, click aquí

NORMATIVA

  • Article 13.l de la llei 8/1986, de 13 d'abril de taxes i preus públics i Ordenança fiscal municipal on es regula la taxa per optar a proves de selecció de personal Concepte 310,03 , publicada al BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

QUI TRAMITA LA SOL·LICITUD:

Departament de personal
Servei de selecció.
Plaça Santa Eulàlia, 9-5º

FORMA D'INICI:

A petició de la persona interessada

La sol·licitud requereix autentificació amb qualque sistema reconegut per @clave.

Ha d'escollir la tarifa a pagar, si es troba en els supòsits previstos per gaudir del 100% de la tarifa, ha de marcar aquest quadre. Les persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% no estan subjectes a l'pagament de la taxa, haurà de marcar aquesta situació.
Per poder continuar sempre ha de marcar el quadre "he llegit les instruccions".
Haurà confirmar les dades i posteriorment, haurà d'escollir si voleu imprimir, continuar o tornar enrere.

En el cas que desitgi continuar, ha d'obtenir un imprès per anar a pagar a l'banc o fer el pagament en línia.

S'adverteix que si la sol·licitud no incorpora els documents preceptius i fins que s'hagi abonat la taxa es considerarà una sol·licitud incompleta i no s'iniciarà la tramitació del procediment.

La persona aspirant al procediment selectiu es qui ha d'identificar-se i fer la sol·licitud. No s'admeten representants de persones físiques.

Respecte als fitxers adjunts a la sol·licitud, s'han de nomenar amb una nomenclatura clara els arxius que s'adjuntin amb la sol·licitud de la llicència per facilitar la seva revisió administrativa

Iniciar tràmit: AUTOLIQUIDACIONS

Data darrera modificació: 11 de juliol de 2023