Publicador de continguts

Cultura- Contractació de serveis prestats per artistes de l'espectacle, amb motiu del Festival Jazz Palma 2023

El termini de presentació d'ofertes es l'establert al plec de clausules administratives i finalitza 5 dies hàbils a partir d'aquesta publicació.

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Altres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

22/de nov./2022

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data darrera modificació: 8 de maig de 2023