Publicador de continguts

Urbanisme - ALIENACIÓ PER SUBHASTA PÚBLICA DE 16 SOLARS I 1 PARCEL·LA RÚSTICA PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL (17 LOTS).

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

HI 2021 0012

Procediment d'adjudicació:

Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:

Altres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

27/de març/2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

15/05/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

10/03/2022