Avís legal

Avís legal

Protecció de dades

Mitjançant aquesta pàgina de protecció de dades, l'Ajuntament de Palma vol facilitar un accés àgil i ràpid a la política de privacitat relativa als tractaments de dades que duu a terme, així com informar dels drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

Quins drets tenc sobre les meves dades?

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones exercir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits per la persona interessada o per un/a representant degudament acreditat/ada, són els següents: Accés, rectificació, cancel·lació o supressió (dret a l'oblit), limitació, portabilitat i oposició.

Accés

Permet obtenir la confirmació de si existeix o no un tractament de dades. En cas afirmatiu, la persona interessada té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si escau) i caducitat.En cas de sol·licitar accés a imatges de videocàmeres, cal adjuntar una fotografia o imatge de la persona afectada i especificar el següent: adreça de les videocàmeres, data i franja horària (fracció de mitja hora).Model per exercir el dret d'accés (Annex)

Rectificació

Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletesCaldrà aportar la documentació que justifiqui la rectificació de dades demanada.Model per exercir el dret de rectificació (Annex)

Cancel·lació/supressió (dret a l'oblit)

Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l'interessat.En cas d'estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s'esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció.Model per exercir el dret de cancel·lació (Annex ) 

Limitació

Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d'altri, mentre es verifica l'exactitud de les dades o la licitud del seu ús.Caldrà acreditar els motius d'acord amb el que estableix el Reglament general europeu de protecció de dades.Model per exercir el dret de limitació (Annex )

Oposició

Permet demanar a l'Administració que es deixi d'emprar una dada determinada per a un tractament concret.Aquest exercici de dret ha d'estar motivat de manera adient, tret que l'habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment del/la ciutadà/ana.Model per exercir el dret d'oposició (Annex)

Portabilitat

L'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents: el tractament es basa en el consentiment o en un contracte i el tractament es fa per mitjans automatitzats. L'interessat ho sol·licita respecte de les dades que ha proporcionat al responsable i que l'afecten, incloses les derivades de la mateixa activitat de l'interessat.

Mode d'exercici: inclou el dret que les dades es transmetin directament de responsable a responsable, si és tècnicament possible.

Limitacions: no es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d'una missió d'interès públic o inherent a l'exercici del poder públic. Model per exercir el dret a la portabilitat (Annex)

Podeu utilitzar les vies següents per exercir els vostres drets:

  • Via presencial.- Podeu lliurar el formulari degudament omplert i signat a qualsevol Oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament amb la documentació necessària
  • Extensió Virtual.- A través de l'extensió virtual de la Seu electrónica, a més d'atenció telefónica, i per correu electrònic
  • Via postal.- Descarregueu i empleneu el formulari de reclamació de tutela de drets i envieu-lo al Registre General de l'Ajuntament de Palma, juntament amb una fotocòpia de DNI/NIE/passaport i, si escau, documentació justificativa a l'adreça indicada (si sou un/a representant, envieu autorització o poder).

L'Ajuntament us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes.Si es tracta de peticions especialment complexes, el termini es pot ampliar dos mesos més, i fins a un màxim de tres mesos. En aquest cas, l'interessat/ada rebrà una notificació prèvia amb les causes que justifiquen l'allargament del termini.En cas contrari, s'entendrà com a desestimada la sol·licitud. La persona interessada podrà interposar la reclamació oportuna de tutela de drets al delegat/ada de Protecció de Dades de l'ajuntament de Palma mitjançant aquest correu: delegat.protecciodedades@palma.cat o a l'AEPD.

L'Ajuntament de Palma garanteix que les dades personals dels ciutadans seran:

Tractades de manera lícita i transparent

Tots els tractaments de l'Ajuntament estan legitimats: per una base legal, en el compliment d'una obligació o també pel consentiment de la persona interessada. Oferint informació específica en cada tractament i difonent aquesta política de privacitat general es compleix el principi de transparència.

Adequades, pertinents i limitades

Cada dada personal recollida per l'Ajuntament contribueix a la consecució de les finalitats del tractament (gestionar el tràmit, enviar notificacions, etcètera) i només seran recollides les que siguin necessàries per al compliment d'aquesta finalitat.

Aquestes dades de caràcter personal s'integren en el corresponent registre d'activitats de tractament de l'Ajuntament i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament, tal com estableix la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i la Llei O. 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals.

Conservades durant un període no superior al necessari

L'Ajuntament només conserva les dades personals el temps necessari per complir les obligacions legals.

Recollides amb finalitats determinades

L'Ajuntament no tracta les dades personals per a qualsevol altra finalitat que la que dona origen a la seva recollida, i sempre segons la informació que es facilita prèviament al/la ciutadà/ana.

Exactes i actualitzadesL'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania mitjans que permeten rectificar les seves dades personals sens perjudici del dret de rectificació reconegut a la normativa de protecció de dades.

Tractades de manera segura

L'Ajuntament aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l'Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades, el context i els riscos previsibles.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal així com la implantació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, La Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personalsi garantía dels drets digitals i resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Qui tracta les meves dades personals?

L'Ajuntament de Palma tracta les dades personals de totes aquelles persones que estableixin una relació amb l'organització municipal o gaudeixin dels seus serveis.

L'Ajuntament està organitzat en Àrees de govern municipal, Regidories delegades i altres organismes amb personalitat jurídica pròpia com són els organismes autònoms, les quals tractaran les dades seguint la legislació vigent.

Com es recullen aquestes dades?

En la majoria dels casos, les dades personals són recollides directament dels mateixos ciutadans i ciutadanes (persones interessades) mitjançant instàncies o formularis que omplen quan sol·liciten informació, algun servei o inicien algun tràmit amb l'Ajuntament.

Aquestes dades també es poden obtenir en la tramitació dels procediments administratius establerts i mitjançant l'intercanvi de dades previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que també garanteix la protecció i confidencialitat de les dades presents a les AAPP.

Les dades també poden ser tractades per terceres persones que gaudeixin de la condició d'encarregats/ades de tractament, mitjançant els contractes o convenis establerts amb aquesta finalitat.

Quines activitats de tractament fa l'Ajuntament?

L'Ajuntament és responsable de tots els tractaments de dades personals que faci en l'exercici de les seves funcions, competències i poders públics conferits mitjançant disposicions legals, en la prestació de serveis als ciutadans i, amb caràcter general, en tots els àmbits de la gestió de la ciutat.

Els tractaments de dades personals que duu a terme l'Ajuntament es legitimen en les bases jurídiques següents :

1.- Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

2.- Compliment d'una obligació legalExemple: Llei del procediment administratiu, Llei de bases de règim local, EBEP.

3.- Consentiment del/la ciutadà/ana

 Registre d'activitats de tractaments

L'Ajuntament aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i té inventariat en el document, anomenat Registre d'activitats de tractament, els tractaments de dades que duu a terme.

Es publica el Registre de les activitats de tractament, i aquest inclou tota la informació recollida en l'art. 30 del Reglament(UE) 2016/679:

  • El nom i les dades de contacte del responsable
  • Les finalitats del tractament
  • Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades
  • Les categories de destinataris

S'ha de portar un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte d'un responsable que ha de contenir, entre d'altres el nom i les dades de contacte de l'encarregat i les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.

En aquest sentit, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma en sessió de dia 28 de juliol de 2021 va acordar aprovar el Registre d'Activitats de Tractament de dades personals efectuades dintre de l'àmbit de les competències municipals i també va acordar aprovar el Registre de contractes entre els responsables i els encarregats de tractaments.

A qui puc recórrer si no estic satisfet/a amb la resposta de l'Ajuntament de Palma?
Podreu exercir en tot moment els drets que garanteixen el control de les vostres dades personals: drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, previstos en la normativa vigent.Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adientment, podeu presentar una petició documentada al/la delegat/ada de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Palma mitjançant correu electrònic: delegat.protecciodedades@palma.cat - o presencialment a l'Avda Gabriel Alomar i Villalonga, 18, planta baixa -07006-Palma.

Data darrera modificació: 17 de maig de 2024