Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2023-58-A - SERVEI DE PROVISIÓ DE DADES D’AUDIÈNCIA I DIFUSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ Licitacions en curs
Contractació 2023-59-A - SERVEIS FINANCERS DE PAGAMENT DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS MUNICIPALS MITJANÇANT DISPOSITIUS TPV FÍSICS I TELEMÀTICS O VIRTUALS Licitacions en curs
Contractació 2023-057-A - SERVEIS D’ACTIVITATS INFANTILS PER A SANT SEBASTIÀ PETIT I SA RUETA, AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ I CARNAVAL 2024 (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-049-C - CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DE DEU QUIOSCS, SITUATS A LA RAMBLA, DESTINATS A LA VENDA DE PLANTES I FLORS. 10 LOTS Licitacions en curs
Contractació 2023-053-S - SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOIL C) A DIFERENTS ESCOLES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-45-S - SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS, REACTIUS, MEDIS DE CULTIU I ALTRES MATERIALS PER AL LABORATORI MUNICIPAL DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2023-044-A - CONTRACTE RESERVAT PER A LA MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L’ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
Contractació 2023-054-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLIT PELS CAVALLS DE LA SECCIÓ DE LA POLICIA MUNTADA Licitacions en curs
Contractació 2023-040-A - ACTUALITZACIÓ MAPA ESTRATÈGIC DE RENOUS (MER) I PLA D’ACCIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA, ATÈS EL QUÈ DISPOSA LA LLEI 37/2003 DE 17 DE NOVEMBRE , DEL RENOU, RD 1513/2005 DE 17 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES DESENVOLUPA LLEI 37/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, DEL RENOU, PEL QUE FA A L’AVALUACIÓ I GESTIÓ DEL RENOU AMBIENTAL I LLEI 1/2007 DE 16 DE MARÇ CONTRA LA CONTAMINACIÓACÚSTICA DE LES ILLES BALEARS Licitacions en curs
Contractació 2023-039-A - SERVEI PER A L’ELABORACIÓ DE CONTINGUTS ARTÍSTICS I SUPORT EN LA PRODUCCIÓ TÈCNICA, D’ACORD AMB EL DISSENY BÀSIC CONFECCIONAT PER L’AJUNTAMENT DE PALMA, DELS PROGRAMES SEGÜENTS: LA REVETLA I ALTRES CONCERTS, ZONA RESTRINGIDA I SANT SEBASTIÀ PETIT; TOT AIXÒ AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2024 Licitacions en curs
Contractació 2023-033-A - SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA I IMPRESSIÓ, PLEGAT, SEGELLAT I/O ENSOBRAT DE NOTIFICACIONS (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-037-S - EL SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER AL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE LES FONTS ORNAMENTALS COMPETÈNCIA DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
Contractació 2023-035-S - SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-055-A - CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ I SERVEIS DE CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE GUALS DEL MUNICIPI DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-036-A - SERVEI DE NETEJA DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-034-A - L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DISSENY, EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRES DEL PARC URBÀ DE L'ANTIC VELÒDROM DE TIRADOR I REHABILITACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE L'EDIFICI I PISTA Licitacions en curs
Contractació 2023-032-A - ADQUISICIÓ DE LA LLICENCIA D'ÚS D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS. Licitacions en curs
Contractació 2023-030-A - ANÀLISI DELS MESURAMENTS D'AGENTS QUÍMICS, INCLOENT ELS SUPORTS APROPIATS PER A QUE S'EFECTUÏN ELS MESURAMENTS, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT PER A L'EXERCICI I EXECUCIÓ DE FUNCIONS EN EL MARC DE L'ESPECIA Licitacions en curs
Contractació 2023-031-O - CONTRACTACIÓ MIXTA D'OBRES I SERVEIS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS). Licitacions en curs
Contractació 2023-029-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DELS PROJECTES PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE L'ÀMBIT A I B DEL BARRI EL TERRENO (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-028-P - ALIENACIÓ DE LES FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-027-A - SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2023-026-O - OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-025-S - SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE LAMPISTERIA PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-024-A - SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DECURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-023-O - OBRES DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA LICINIO LA FUENTE DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-022-A - SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-020-S - SUBMINISTRAMENT DE PAPER I MATERIAL D'OFICINA PER L'AJUNTAMENT DE PALMA (6 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-021-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DELS NINS, A S'ARENAL" ( LOT 1) Licitacions en curs
Contractació 2023-019-A - SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
Contractació 2023-018-S - GUANTS (LOT 7) del SUBMINISTRAMENT PER A l'ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ DE L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ROBA DE TREBALL DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-017-O - EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL" PROJECTE DE CORREDORS VERDS DE CONNEXIÓ ENTRE PLATJA DE PALMA I EL PLA DE SANT JORDI (FASE 1)" Licitacions en curs
Contractació 2023-015-A - SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-013-A - SERVEIS DE TRANSPORTS I MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-014-A - TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (LOT 2 DIVERSITAT AFECTIVO SEXUAL) Licitacions en curs
Contractació 2023-048-A - SERVEI DE LLOGUER PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES, LA SEVA LA LEGALITZACIÓ I ALTRES SERVEIS VINCULATS, AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
Contractació 2023-052-S - SUBMINISTRAMENT DE LA PIROTÈCNIA I EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA D’UN EXPERT PIROTÈCNIC PER ALS CORREFOCS I ALTRES FESTES ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-012-O - CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS PER A LES OBRES I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA RE Licitacions en curs
Contractació 2023-011-S - SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023. Licitacions en curs
Contractació 2023-010-A - SERVEI DE COLLABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ AJUNTAMENT DE PALMA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS CONTROL FINANCER, MODALITAT D'AUDITORIA PÚBLICA, SOBRE ELS COMPTES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 2022 Licitacions en curs
Contractació 2023-009-A - L'ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I IMPARTICIÓ D'UN CURS EN UN CENTRE DE FORMACIÓ ESPECIALITZAT EN FORMACIÓ ESPECÍFICA DE PRÀCTIQUES DE FOC REAL A DIFERENTS ESCENARIS Licitacions en curs
Contractació 2023-007-A - PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-006-O - CONSTRUCCIÓ I CREACIÓ D'UN CARRIL BICI-VIANANT ENTRE EL CAMÍ PASSATEMPS I LA CARRETERA VALLDEMOSSA I PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC INTEGRAL AL CARRIL BICI AL CARRER PEDRO SANS GARAU Licitacions en curs
Contractació 2023-008-O - PROJECTE DE MILLORA DEL CAMÍ DELS REIS, ENTRE ROTONDA INTERSECCIÓ CAMÍ SON RAPINYA AMB CAMÍ DELS REIS FINS A LA ROTONDA MA-1043 (COLL DE SA CREU), MA-144 CAMÍ DE GÉNOVA Licitacions en curs
Contractació 2023-005-S - SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023. Licitacions en curs
Contractació 2023-004-O - OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-003-S - SUBMINISTRAMENT DE TALONARIS DE BUTLLETINS DE DENÚNCIA PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2023-047-S - SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS PER A CANS, MOIXOS, COLOMS I DIETES ESPECIALS PER CADELLS I ANIMALS MALALTS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-046-S - SUBMINISTRAMENT D’UNA MINICARREGADORA I UN CARRETÓ ELEVADOR DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2023-001-A - SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT, DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA BAIXA ADMINISTRATIVA DELS VEHICLES DECLARATS RESIDUS DOMÈSTICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs