Publicador de continguts

Contractació servei organització i realització tallers de construcció i enlairada d’estels, amb motiu de la «Volada d’Estels» Sant Sebastià 2024

El termini per presentar les propostes és de 10 dies naturals, comptadors a partir l’endemà al de la publicació d’aquesta convocatòria al perfil del contractant en la pàgina web de l’Ajuntament de Palma.

Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, adreçades al servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma:

  • En el cas de persones físiques, a través del Registre d’Entrada de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma, o a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica de  la pàgina web de l’Ajuntament de Palma https://seuelectronica.palma.es
  • En el cas dels subjectes que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds i/o qualsevol tipus de documentació s’han de presentar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Palma https://seuelectronica.palma.es

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

14/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

19/12/2023

Data darrera modificació: 19 de desembre de 2023