Publicador de continguts

Contractació d'un servei per cobrir les necessitats per a la creació artística de la imatge, disseny i maquetació de la campanya publicitària de les festes de Sant Sebastià 2023

El termini per presentar les propostes és 10 dies naturals, comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de l'Ajuntament de Palma. 

Els interessats hauran de presentar les sol·licituds adreçades al servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma de la manera següent: 

  • En el cas de persones físiques, a través del Registre d'Entrada de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma, o a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma https://seuelectronica.palma.cat 

  • En el cas dels subjectes que preveu l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds i/o qualsevol tipus de documentació s'han de presentar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma https://seuelectronica.palma.cat

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

11/d’oct./2022

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

01/12/2022