Publicador de continguts

EIP 2023-003 ESTUDIS I PROJECTES GEOTÈCNIC EL PIL·LARÍ

SOL.LICITUD D’ OFERTES
El Servei d'Estudis i Projectes d’Enginyeria del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat està tramitant l'expedient per a l'adjudicació del contracte menor d’estudi geotècnic en un una parcel•la municipal del Pil•larí.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
1.    Objecte del contracte: Estudi complet geotècnic en una parcel•la municipal al barri del Pil•lari
2.    Tipus de contracte: Servei
3.    Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor
4.    Criteris de puntuació: únic criteri, econòmic
5.    Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001.
6.    Especificacions tècniques de la prestació: es contenen a l'annex d'especificacions tècniques
7.    Òrgan de contractació: Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat
8.    Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs): 12.130,25 €
9.    Termini d’execució: 1 mes, a partir de la data d’adjudicació.
10.    Lloc de prestació: Camí Son Fangos, nº 245 cantonada amb Camí Muntanya, del barri del Pil•larí. Ref. catastral: 9057302DD7795G0001DW
11.    Responsable del contracte: Antonio Vadell Cifre.
12.    Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l’informe.
13.    Forma de pagament del preu: Una única factura al final de la prestació.
14.    El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents:
-    L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça electrònica serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, CP07120 Palma).
-    El correu electrònic ha d'estar identificat amb:
a)    Indicació de la licitació a què es concorre
b)    Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora
c)    NIF
d)    Nom i els llinatges del representant, si escau.
e)    Els números de telèfon i de fax
f)    L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
15.    El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable i la Declaració d’absència de conflicte d’interessos que s'adjunten com a annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.
16.    Documents que s'adjunten:
a)    Model de declaració responsable (Annex III) a emplenar i a aportar degudament signat pel licitador juntament amb l'oferta.
b)    Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) (Annex IV) a emplenar i a aportar degudament signat pel licitador juntament amb l’oferta.
c)    Memòria Justificativa del Contracte Menor.
d)    Plec d'especificacions tècniques per al contracte menor.
17.    El termini de presentació: fins el dia 17 de Novembre de 2023 a les 14:00

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria a través del telèfon següent: 971764800 ext 5012 Antonio Vadell Cifre.


Els sotasignats declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i l'article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d’interès en aquesta actuació que integra l’expedient.

Palma, a data de la signatura electrònica

El cap de Servei d’Estudis i Projectes d'Enginyeria i Responsable del Contracte    
Antonio Vadell Cifre

 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

EIP 2023-003

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

09/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data Inici presentació d'Ofertes:

09/11/2023

Data Fi presentació d'Ofertes:

17/11/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions