Publicador de continguts

Obra de reparació de les filtracions en una zona de la coberta de les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 55/2023)

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

CM 55/2023

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Obres

Òrgan Contractació:

IME

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

31/d’oct./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

31/10/2023

Data Inici presentació d'Ofertes:

31/10/2023

Data Fi presentació d'Ofertes:

07/11/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data d'Acord d'adjudicació:

15/11/2023

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

15/11/2023

Informacio:

Presentació ofertes:  Fins dia 07/11/2023

Lloc de presentació: S'han de presentar per escrit, en sobre tancat, de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta,40. 07011 Palma).Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus), és obligatori trametre'n dins el termini establert el justificant de l'enviament a micaela.frau@ime.palma.cat