Publicador de continguts

SANITAT I CONSUM 2023-001 CONTRACTE PER LA RETIRADA DE RESIDUS VOLUMINOSOS I RAEES PRESENTS AL MERCAT DEL CAMP REDÓ

SANITAT I CONSUM 2023-001 CONTRACTE PER LA RETIRADA DE RESIDUS VOLUMINOSOS I RAEES PRESENTS AL MERCAT DEL CAMP REDÓ.

Es fa necessari la retirada de residus voluminosos i RAEEs presents al mercat del camp redó.

Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

1).- Objecte del contracte: Contracte de residus voluminosos i RAEEs presents al mercat de camp redó

2).- Tipus de contracte: SERVEI

3).- Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor

4).- Criteris de puntuació: Únic criteri, econòmic. S’adjudicarà a l’oferta del preu unitari ( inclòs IVA) més avantatjós per l’Ajuntament de Palma.

5).- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:

Es considerarà baixa desproporcionada aquella a la qual l’ import ofert sigui inferior en 20 punts percentuals a l’import mitjà de totes les ofertes admeses.

6).- Especificacions tècniques de la prestació:

Partida alçada en concepte de retirada dins del mateix edifici(mercat del camp redó); de apilament de mobiliari, equipament, RAEEs i residus voluminosos per la seva posterior classificació en contenidors situats a peu d'obra(subministrats per EMAYA). Inclou tots el mitjans de elevació i mecànics, juntament a els EPIS necessaris per la seva manipulació, retirada i manipulació. S’adjunta vídeo de la zona i de l’estat de la mateixa.

7).- Òrgan de contractació: Departament de turisme sanitat i consum.

8).-Pressupost màxim de licitació: 18.000 € (IVA INCLÒS).

9).- Termini de durada: 20 dies hàbils

10).-Lloc de prestació: Mercat del camp redó.

11).- Responsables del contracte: Antoni Fons Ropero del Departament d’ Infraestructures i Accessibilitat.- 971 764800.

12).- Termini de garantia: No procedeix

13).- Forma de pagament del preu: Es farà sobre una única factura al final de la prestació.

14).-Lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents:

A l’oferta s’ha de presentar el preu unitari + IVA.

En el preu es tindrà en compte tot inclòs a preu tancat.

Document de declaració Responsable i declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). El licitador ha d'omplir el model de declaració responsable i el model de declaració d’absència de conflicte d’interessos que s'adjunta com a annex en el supòsit de resultar adjudicatari. Aquest document es presentarà signat digitalment. L’oferta s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).

El correu electrònic ha d’estar identificat amb:
a).-indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l’empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon i de fax
f).- L’adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.

15).-Documents que s'annexen:

-Model de declaració responsable a omplir pel licitador.

-Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI)

16).-Termini de presentació: fins el dia 14 de novembre del 2023 a les 14:00.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Departament d’Infraestructures al telèfon 971 764800 Ext 5112.

Vídeo de l'estat actual

https://youtu.be/Ryj-h6-TV3k

Palma, 07 de novembre de 2023

 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

SANITAT I CONSUM 2023-001

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

07/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data Inici presentació d'Ofertes:

07/11/2023

Data Fi presentació d'Ofertes:

14/11/2023

Dades específiques Valoració:

Data d'Acord d'adjudicació:

15/11/2023

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions