Publicador de continguts

Sol·licitud d’ofertes pel subministrament de 40 taquilles metàl·liques

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES:   

Les ofertes es poden presentar a través del següent correu electrònic: gestiointerna@pol.palma.cat o bé, mitjançant instància presentada al Registre General de la Corporació dirigida a l’Àrea de Seguretat Ciutadana de la Policia Local. Si es presenta l’oferta per registre, caldrà informar-ne de la seva presentació a l’adreça de correu electrònic dalt indicat. 

El termini de presentació d’ofertes finalitza als set (7) dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a la pàgina web.   

Per a poder optar a l'adjudicació, les empreses licitadores inclouran en la seva oferta, com a mínim, la següent documentació obligatòria:  

  • Còpia del CIF/NIF.  
  • Còpia de l'alta del cens d'activitats.  
  • Declaració responsable del contractista. (segons model adjunt DOC 2). 
  • Declaració d’absència de conflicte d’interessos. (segons model adjunt DOC 3). 
  • Proposta econòmica desglossada per preus unitaris amb el preu final total amb l’IVA desglossat. 
  • Memòria descriptiva del material a subministrar, així com les seves característiques.  

Qualsevol tipus d'arxiu que considerin adient, per exemple documents explicatius sobre característiques específiques d'algun ponent, garanties, serveis addicionals, millores, etc., així com fotos descriptives dels articles per oferir una idea més fel del material que s'ofereix en la licitació per a la seva valoració posterior.  

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Manteniment de la Policia Local a través del telèfon 971 22 55 00 - Ext. 2043, o bé amb la Secció de Gestió i Documentació Interna al telèfon 971 22 55 00 – Ext. 2131  

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

259-E23

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

16/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions