Publicador de continguts

Subministrament i instal•lació xarxa de protecció de possibles caigudes de la cornisa del poliesportiu Germans Escalas (CM 58/2023)

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

CM 58/2023

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Subministre

Òrgan Contractació:

IME

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

06/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

06/11/2023

Data Inici presentació d'Ofertes:

06/11/2023

Data Fi presentació d'Ofertes:

09/11/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data d'Acord d'adjudicació:

16/11/2023

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

16/11/2023

Informacio:

Presentació ofertes:  Fins dia 09/11/2023

Lloc de presentació: S'han de presentar per escrit, en sobre tancat, de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta,40. 07011 Palma).Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus), és obligatori trametre'n dins el termini establert el justificant de l'enviament a micaela.frau@ime.palma.cat