Publicador de continguts

CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L'ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELSPROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DELS DISTRICTES ORGANITZADE

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2020-044-S

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

15/07/2020

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

      Data darrera modificació: 8 de maig de 2023