Publicador de continguts

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS I SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2018-048-S

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Mixtes

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

27/11/2018

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

      Data darrera modificació: 8 de maig de 2023