Publicador de continguts

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (4 LOTS)

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2018-046-S

Procediment d'adjudicació:

Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

26/11/2018

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

      Data darrera modificació: 8 de maig de 2023