Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2021-033-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. (3 LOTS) Licitacions en curs
2021-032-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS Licitacions en curs
2021-031-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA PLAÇA DEL COMTAT DEL ROSSELLÓ DE PALMA Licitacions en curs
2021-030-A SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2021-029-A PNEUMÀTICS DELS VEHICLE (LOT 2) DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE VEHICLES I ELEMENTS DE DOTACIÓ DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2021-028-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL (7 LOTS) Licitacions en curs
2021-027-A SERVEIS NECESSARIS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" 2021 Licitacions en curs
2021-026-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT LA MODALITAT D'ARRENDAMENT - RÈNTING (2 LOTS Licitacions en curs
2021-025-S SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES DE COMANDAMENT I PREFECTURA PER AL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2021-024-A SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL "CASAL CIUTAT ANTIGA", " CASAL JONQUET" I "CAN RIBES" Licitacions en curs
2021-023-A SERVEI DE TAQUILLA DEL MUSEU CASTELL DE BELLVER I DE RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ PER A LA TEMPORADA D'ESTIU I ACTES CULTURALS Licitacions en curs
2021-022-A PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DE LES ESPECIALITATS O DISCIPLINES DE MEDICINA DEL TREBALL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA (2 LOTS) Licitacions en curs
2021-021-O REMODELACIÓ DE LA PLAÇA BISBE PLANES I ENVOLTANTS (SANT JORDI) Licitacions en curs
2021-020-A SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
2021-019-A PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRAL DE LA LEGIONEL·LOSI EN UN CONJUNT DE 10 CONCRETES DEPENDÈNCIES O CENTRES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA ADSCRITS ALS SERVEIS MUNICIPALS DE POLICIA LOCAL, DE BOMBERS I DE BENESTAR SOCIAL Licitacions en curs
2021-018-S SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS DE FILTRATGE DE SENYALS DE RÀDIOFREQÜÈNCIA DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
2021-017-O PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NUREDDUNA Licitacions en curs
2021-016-O PROJECTE DE DEMOLICIÓ D'EDIFICACIÓ EN CAMI SON FANGOS, 245 (ES PIL·LARI) Licitacions en curs
2021-015-A SERVEI DE CREATIVITAT, GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
2021-014-A SERVEI DE TRANSPORT D'INSTRUMENTS MUSICALS, ESTRIS I ALTRES ELEMENTS TÈCNICS PER A LA BANDA DE MÚSICA DE PALMA Licitacions en curs