Publicador de continguts

SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT

NOTA
Segons s'ha posat de manifest en sessió de dia 19 d'octubre de 2017, informativa i de presentació del contingut i forma de desenvolupament del diàleg competitiu, es dona públic coneixement del següent:
1.- La direcció de correu electrònic a la que hauran d'anar dirigits els dubtes plantejats en relació als aspectes subjectes a Diàleg Competitiu és imisecretaria@palma.cat.

2.- El termini de presentació de dubtes conclou el proper dia 23 d'octubre de 2017, a les 20:00 hores.

3.- Únicament seran admesos i resolts els dubtes que es plantegin en relació a aspectes subjectes a Diàleg Competitiu. Seran rebutjades les que no compleixin l'esmentada condició.

Es comunica als licitadors que l'obertura del sobre I tindrà lloc, en convocatòria pública, el proper dia 3 d'agost de 2018, a les 9:00 h del matí, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma, al qual s'hi podrà accedir per l'entrada de la plaça Santa Eulàlia, núm. 9, 2n pis.

La Mesa, en sessió celebrada dia 17 de desembre de 2018 i d'acord amb el previst a l'apartat 5.3.4 del document de solució contractual definitiva, ha acordat convocar-los per donar-los coneixement dels resultats de les valoracions de les ofertes presentades en el sobre 1 i per a l'obertura del sobre 2, que tendrà lloc el proper dia 9 de gener de 2019,a les 11.00 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma, pl. Santa Eulàlia núm.9, 2n pis.

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2017-026-A

Procediment d'adjudicació:

Diàleg competitiu

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

01/08/2017

Data d'enviament per a Publicació al DOUE:

01/08/2017

Data de publicació al Butlletí Local:

10/08/2017

Url Publicació al DOUE:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304597-2017:TEXT:ES:HTML

Data Inici presentació d'Ofertes:

01/08/2017

Data Fi presentació d'Ofertes:

06/09/2017

Lloc presentació d'Ofertes:

A la Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma de Mallorca, Plaça Santa Eulàlia 9- 4t., de 09'00 a 14'00 hores en dies hàbils dins el termini assenyalat a la presentació d'ofertes. (Sol·licitud de Participació)

Lloc obertura d'Ofertes:

Al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma, Plaça de Cort 1, 1r. La data es comunicarà en aquest Perfil del Contractant.

Dades específiques Valoració:

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

23/05/2019

Valoració:

Licitadors:

 1. IT CORPORATE SOLUTIONS SPAIN SLU opta al lot 3
 2. RICOH SPAIN IT SERVICE SLU opta als lots 1 i 2
 3. ECONOCOM SERVICIOS SA no identifica el lot al que opta
 4. IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA opta als lots 1 i 3
 5. VODAFONE ESPAÑA SAU opta als lots 1, 2 i 3
 6. T-SISTEMS ITC IBERIA SAU opta als lots 1, 2 i 3
 7. SII CONCATEL SL opta als lots 1, 2 i 3
 8. UTE INFORMÁTICA EL CORTE INGLES SA - SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS SA (SERMICRO) opta als lots 1, 2 i 3
 9. TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU opta al lot 3
 10. UTE TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU - SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT SA opta al lot 1
 11. UTE FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA - BRUJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SA opta als lots 1 i 3
 12. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL opta al lot 2
 13. UTE GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA SA - ENIMBOS GLOBAL SERVICES SL opta als lots 1 i 3
 14. ASAC COMUNICACIONES SL opta als lots 1 i 3


La Junta de Govern de data 20/09/2017 va acordar designar els membres de la mesa de diàleg competitiu d'aquest procediment.


L'apertura pública de les Sol·licituds de Participació dels licitadores es farà el proper dilluns, dia 2 d'octubre de 2017, a les 16:00h a l'edifici de PalmaActiva, ubicat al carrer Socors, núm. 22 de Palma.


A l'apartat "Documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els següents documents:

- Acta núm. 1 de la mesa d'obertura de la documentació de les sol·licituds de participació.

- Acta núm. 2 de la mesa amb les puntuacions i proposta d'invitacions.

- Quadres de puntuacions.

- Acord de la Junta de Govern de l'11-10-2017 de selecció de candidats.

- Acta núm. 3, de 19 d'octubre de 2017.

- Document del termini de presentació de Solucions Inicials i avís d'entrega de respostes i esborrany de treball.

- Calendari de sessions de la Mesa de Diàleg.

- Acta núm 4, de 06 de novembre de 2017.

-Rectificació Calendari de sessions de la Mesa de Diàleg.

- Anunci pròrroga Diàleg Competitiu


-Acta núm 5, de 28 de novembre de 2017


-Acta núm 6, de 14 de febrer de 2018

-Acta núm 7, de 19 de febrer de 2018

-Acta núm 8, de 6 de març de 2018

-Acta núm 9, de 12 d'abril de 2018

-Acta núm 10, de 18 d'abril de 2018


-Acta núm 19, de 27 de març de 2019

-Acta núm 20, de 3 d'abril de 2019

-Acta núm 21, de 9 de maig de 2019

-Acta núm 22, de 16 de maig de 2019

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data d'Acord d'adjudicació:

22/05/2019

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

24/01/2020

Preu de l'adjudicació:

Lot 1: 4.282.256,10 € IVA inclòs

Lot 2: 7.615.740,00 € IVA inclòs

Lot 3: 3.501.886,70 € IVA inclòs

Per 4 anys de contracte

Adjudicatari definitiu:

Lot 1: ECONOCOM SERVICIOS SA (A-28816379)

Lot 2: RICOH SPAIN IT SERVICE SLU (B-66068081)

Lot 3: VODAFONE ESPAÑA SAU (A-809073979)

Motivació:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Informacio:

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.

Documents

2017-026-A Acta núm 6, de 14 de febrer de 2018 2017-026-A Acta núm 14, de 31 d'octubre de 2018 2017-026-A Acta núm 16, de 19 de novembre de 2018 2017-026-A Acta núm 15, de 6 de novembre de 2018 2017-026-A Acta núm 17 esmenada, de 17 de desembre de 2018 2017-026-A Acta núm 7, de 19 de febrer de 2018 2017-026-A Acta núm 18, de 9 de gener de 2019_Anexe 1 2017-026-A Acta núm 18, de 9 de gener de 2019 2017-026-A Acta núm 18, de 9 de gener de 2019_Anexe 2 2017-026-A Acta núm 18, de 9 de gener de 2019_Anexe 3 2017-026-A Informe valoració ofertes sobre 1 2017-026-A Acta núm 5, de 28 de novembre de 2017 2017-026-A-Anunci pròrroga Diàleg Competitiu 9 de maig de 2018 2017-026-A Acta núm. 11, de 9 de maig de 2018 2017-026-A SJG_01_ Solució contractual - Part 2 2017-026-A SJG_01_ Solució contractual - Part 1 2017-026-A Acta núm 10, de 18 d'abril de 2018 2017-026-A SJG_01_ Solució contractual - Part 3 2017-026-A Proposta de resolució de correcció d'errada_20180718 2017-026-A Acta núm 9, de 12 d'abril de 2018 2017-026-A Document del termini de presentació de solucions inicials i avís d'entrega de respostes i esborrany de treball 2017-026-A Acta núm. 3, de 19 d'octubre de 2017 2017-026-A Rectificació Calendari de sessions de la Mesa de Diàleg 2017-026-A Proposta de resolució de correcció d'errada 2017-026-A Rectificació errada document solució contractual TIC 2017-026-A Acta núm 13, de 4 de setembre de 2018 2017-026-A Acta núm 12, de 13 de juny de 2018 2017-026-A Anunci pròrroga Diàleg Competitiu 2017-026-A Consideracions presentades a la mesa per tal que constin en acta 2017-026-A Acta núm 23, de 7 de juny de 2019 2017-026-A Lot 2_Annex1 2017-026-A Lot 1_Preguntes 2017-026-A Lot 2_Preguntes 2017-026-A Lot 2_Annex2 2017-026-A Lot 3_Annex3 2017-026-A Lot 3_Annex1 2017-026-A Acta núm 4, de 06 de novembre de 2017 2017-026-A Lot 3_Preguntes 2017-026-A Calendari de sessions de la Mesa de Diàleg 2017-026-A Lot 3_Annex2 2017-026-A Consultes i Aclaracions 2017-026-A Preguntes genèriques 2017-026-A Acord Junta de Govern Designació membres mesa de diàleg competitiu 2017-026-A Acta núm 8, de 6 de març de 2018 2017-026-A Acta núm 19, de 27 de març de 2019 2017-026-A Acta núm 21, de 9 de maig de 2019 2017-026-A Acta núm 20, de 3 d'abril de 2019 2017-026-A Acta núm 22, de 16 de maig de 2019 2017-026-A Acta núm. 1 2017-026-A Quadres puntuació 2017-026-A Acta núm. 2 2017-026-A Acord Junta de Govern 11-10-2017

Data darrera modificació: 8 de maig de 2023